?

Log in

No account? Create an account
mirvandeli [entries|archive|friends|userinfo]
mirvandeli

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [Mar. 24th, 2007|01:41 pm]
mirvandeli
tänään apulanta!!
ja kaljaa.
ihan helvetisti kaljaa!!
mä en varmaan muista edes miten kaljapullo avataan kun viime kerrasta onb ikuisuus.

meijän äiti on iloisesti hihhuloinnut ympäri kylii hamppuhuivi kaulassa.
ei siinä mitään.
se luuli et ne on palmunlehtiä.
juu ei ole.

argh, ei sille yhelle mennykkää perille se kaverijuttu.

lämmin on:DD
link4 comments|post comment

(no subject) [Mar. 10th, 2006|05:14 pm]
mirvandeli

friends only!saapi kysellä..
täältä et mitään elämää suurempaa tule löytämään, vain turhanpäiväisiä sepustuksia
juopottelureissuista ja muistakin ei niin oleellisista tapahtumista..

linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]